Kundenregistrierung
DD.MM.YYYY (z.B. "05.06.1978")
Fett hervorgehobene Felder sind Pflichtfelder!